Για σου, φίλε!

Για σου, φίλε!
Σήμερα μόνο οι ηλίθιοι και τα χειραγωγημένα από το Σύστημα ανθρωπόμορφα ζόμπι νομίζουν ότι τα κόμματα, οι οργανώσεις, τα κανάλια και οι εφημερίδες διαφέρουν ένα από το άλλο. Διαφέρουν μόνο στην ονομασία και όχι στην ουσία. Ξεγυμνώστε τους και θα δείτε ότι είναι σαν δίδυμα αδέλφια. Γεννήθηκαν από την ίδια μάνα – την ιουδαϊκή ιδεολογία, έχουν τον ίδιο πατέρα – το ιουδαϊκό χρήμα. Γ’ αυτό δεν είναι ανάγκη να καταναλώνουμε την γουρουνοτροφή που μας πασάρουν τα κόμματα και τα ΜουΜου«Ε».... ...Ξυπνάμε, σκουπίζουμε τα μάτια μας, σηκωνόμαστε από τα γόνατα, πετάμε τις αλυσίδες μας και ορθώνουμε το ανάστημα. ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ Η ΝΑ ΣΕΡΝΟΜΑΣΤΕ ;

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Πῶς συνθλίβεται ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις (ΕΕ)

Ὑπουργοὶ ἐξωτερικῶν τοῦ σκληροῦ πυρῆνος χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης διεξήγαγαν μυστικὲς συνομιλίες στὸ Λουξεμβοῦργο τὴν νύχτα τῆς 6ης Μαΐου 2011, προκειμένου νὰ ἐξετάσουν τὶς συνέπειες τυχὸν ἐξόδου τῆς Ἑλλάδος ἐκ τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἐπανόδου της στὴν δραχμή, καθὼς τὸ ἐνδεχόμενο αὐτὸ ἤδη ἐπεσκοπήθη ὑπὸ ἑλληνικῶν παραγόντων.

Ἂν ἡ Ἑλλὰς ἐγκαταλείψῃ τὸ εὐρώ, ἡ κατάρρευσις τῆς Ε.Ε. καθίσταται ἀναπόφευκτος. «Διαρκούσης τῆς εὐρωπαϊκῆς κρίσεως χρέους, τὸ ἀδιανόητον κατέστη τρεῖς φορὲς ἀναπόφευκτον: πρῶτα ἡ Ἑλλάς, ἔπειτα ἡ Ἰρλανδία καὶ τώρα ἡ Πορτογαλία ἀπετάθησαν στοὺς ἑταίρους τους γιὰ σωτήριο συνδρομή, ἀφοῦ εἶχαν μάλιστα προηγουμένως ἐπιμείνει ὅτι οὐδέποτε θὰ ἔκαναν κάτι τέτοιο.» (LA Times, 15.04.2011) Ὁ δὲ London Guardian ἀναφέρει πὼς «ἡ Ἀθήνα εἶχε συζητήσει τὴν ἐκδοχὴ παντελοῦς ἐγκαταλείψεως τοῦ ἑνιαίου νομίσματος.» (06.05.2011) 

ἀσφυκτικῶς πιεζομένη Μέρκελ δὲν ἔχει καὶ πολλὲς ἐπιλογὲς καθὼς «πασχίζει γιὰ τὴν ἀνάκτησι τοῦ πολιτικοῦ της κύρους», σχολιάζουν κυνικῶς οἱ Τάιμς τοῦ Λὸς Ἄντζελες στὶς 4 Ἀπριλίου 2011. συνεχὴς ἐκβιασμὸς βοηθείας ἀπὸ τὴν Γερμανία ἔχει στεγνώσει τὰ πηγαῖα ἀποθεματικά της καί, συνεπῶς, ἐκεῖνα ὁλοκλήρου τῆς ΕΕ. Ὅποτε μία χώρα χρειάζεται νὰ «στηριχθῇ» ὑπὸ τῆς Γερμανίας (ὑπὸ τὸν μανδύα τῆς ΕΕ), σπεῖρα τῆς Wall-Street, ὑπὸ τὴν ἀνεπίσημο καθοδήγηση τοῦ ἰουδαϊκοῦ θεσμοῦ τῆς FED (Federal Reserve System), παράγει νέα εἰκονικὰ χρεώγραφα CDS, ὡς πληρωτέα.

Ὅλα τὰ περιβόητα δάνεια πρὸς χῶρες τῆς ΕΕ ποὺ παρέχουν οἱ «ἀγορές», περιέχουν παραγράφους ποὺ καθυποτάσσουν τὶς χῶρες εἰς σύμφυτες πρὸς ταῦτα συνθῆκες περὶ CDS (Credit Default Swap, «γραμμάτια πιστοληπτικῆς ἀξίας»). Κατόπιν «οἱ ἀγορὲς» καθιστοῦν τὴν πληρωμὴ αὐτῶν τῶν εἰκονικῶν γραμματίων CDS ἀπαιτητὴν κατὰ βούλησιν. Μία ἀφανὴς χρηματιστικὴ κοινότης προωθεῖ ἀπαιτητικῶς τὰ γραμμάτια αὐτὰ τρισεκατομμυρίων εὐρὼ πρὸς πληρωμήν: «Μία μυστικὴ τραπεζικὴ ἐλὶτ ἐλέγχει τὸ ἐμπόριον παραγώγωνἐννέα μέλη μιᾶς ἐκλεκτῆς ὁμάδος τῆς Wall-Street ἐπιλαμβάνονται ἀπὸ κοινοῦ νὰ προστατεύσουν τὰ συμφέροντα τῶν μεγάλων τραπεζῶν κατὰ τὶς περὶ τὰ παράγωγα συναλλαγές, οἱ ὁποῖες συνιστοῦν ἕνα τῶν πλέον ἀνταποδοτικῶνκαὶ ἀμφισβητησίμωντομέων χρηματισμοῦ. Κοινὸ τοὺς εἶναι ἀκόμη ἕνα μυστικό: οἱ λεπτομέρειες τῶν συναντήσεών τους - ἀκόμη δὲ καὶ οἱ ταυτότητές τους ἀνέκαθεν τηροῦνται αὐστηρῶς ἀπόρρητα.» (Τάιμς τῆς Ν. Ὑόρκης, 11-12-᾿10)
 
πλέον ἀνεγνωρισμένη ἐφημερὶς τῆς Γερμανίας ἔγραψε: «Αὐτὰ τὰ «γραμμάτια πιστοληπτικῆς ἀξίας», προωρισμένα νὰ τινάξουν τὸ κοινὸ εὐρωπαϊκὸ νόμισμα στὸν ἀέρα, ἐμπορευματοποιοῦνται ὡς CDS (Credit Default Swaps) ἐντὸς μιᾶς μυστικοπαθοῦς χρηματιστικῆς ἐλίτ. Τὰ διαχειρίζονται πέντε τράπεζες ἐπενδύσεων, ἐντὸς τῶν σχετικῶν βιβλίων τῶν ὁποίων δὲν ἔχουν πρόσβασι οὔτε ἀκόμη κι οἱ ῥυθμιστικὲς ἐπιβλέπουσες»…) ἀρχές. Ἐμπορεύονται ἐκτὸς τῶν ἐπισήμων καὶ προσβασίμων χρηματιστικῶν ἀγορῶν καὶ θεσμῶν. Καθὼς τοὺς παρέχεται ἐλεύθερο πεδίον δράσεως, μόνον αὐτὲς γνωρίζουν τὶ ποσὰ κυκλοφοροῦν στὶς διόδους τους» (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.03.2010, σελὶς 12).

Ἡ μυστικὴ χρηματιστικὴ ἐλίτ δύναται νὰ φουσκώνῃ τὰ ἀποκαλούμενα «δάνεια» ἀνεμπόδιστη καὶ χωρὶς κανένα ὅριο. Στὴν περίπτωσι τῆς Ἑλλάδος, ἡ «στήριξις» τῆς χώρας ηὔξησε τὸ χρέος της κατὰ 500% ἐντὸς ὀλίγων μηνῶν. «Θεσμοὶ τῆς Wall-Street ἀπεκόμισαν μέσῳ εἰκονικῶν χρεωγράφων CDS κερδοσκοπικὴν ὠφέλεια πεντακοσίων ποσοστιαίων (%) μονάδων ἐντὸς τριμήνου κατὰ τὸ ξέσπασμα τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως.» (Spiegel.de, 05.05.2010)

 Καθὼς ἐπισήμως κερδοσκοπία (ὑποτίθεται πὼς…) διώκεται σ᾿ ὅλες τὶς χῶρες, ἐπενόησαν τὴν μέθοδο τῶν παραγώγων (: στοιχήματα ἐπὶ στοιχημάτων) ὡς ἐναλλακτικὸν της ὑποκατάστατον. Περιττὸν νὰ διευκρινισθῇ ὅτι μόνον οἱ ἴδιοι αὐτοὶ μποροῦν νὰ κερδίσουν αὐτὰ τὰ στοιχήματα. Ἂν θέλουν, μποροῦν νὰ παρουσιάζουν κάθε μέρα νέα στοιχήματα καὶ κυριολεκτικῶς ν᾿ ἀπαιτοῦν πάραυτα ὁποιοδήποτε ὀφειλόμενο ποσόν. Ἐξ οὗ καὶ ἡ συνθλιβὴ τῆς Γερμανίας ὡς μοναδικοῦ κατ᾿ οὐσίαν χρηματοδότου τῆς ΕΕ, ἐξωθουμένης εἰς ἐξάντλησιν τῶν πόρων της. Ἐπὶ παραδείγματι, ἡ Ἑλλὰς «διεσώθη» τὸν Μάιο τοῦ 2010 μέσῳ ἐγγυήσεων ἀνερχομένων εἰς 110 δισεκατομμύρια εὐρώ· 25 πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν εὐρωπαϊκῶν δανείων καὶ 85 πρὸς κάλυψιν τῆς φούσκας τῶν CDS. Ἕνα χρόνο μετά, ἡ Ἑλλὰς ὀφείλει πάλιν 330 δις εὐρὼ σὲ στοιχήματα CDS: «Αὐτὴν τὴν στιγμὴν ἡ Ἑλλὰς ὀφείλει 330 δισεκατομμύρια εὐρώ.»  (Spiegel.de, 07.05.2011)

Καθὼς αὐτὲς οἱ σιωνιστικὲς ὕαινες ἔχουν προηγουμένως καταστρέψει τὴν οἰκεία τους βάσι (ΗΠΑ), ὑποσκάπτοντας διὰ τοῦ τεχνηέντως κερδοσκοπικοῦ των ἀπατηλοῦ συστήματος τὸ δολλάριον, θέλουν νὰ γονατίσουν τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Κίνα, ὥστε νὰ ἐπικρατήσουν κατὰ τὴν κρίσιμη αὐτὴ  περίοδο νομισματικῶν πολέμων.

Εἶναι ἕνα σύστημα πλήρους οἰκονομικῆς ὑποτελείας, διὰ τοῦ ὁποίου θέλουν ν᾿ ἀπομυζήσουν ἀπὸ τὸν πλήρως πλέον ὑποδουλωμένο ὑπόλοιπο καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες χίλιες γενιὲς δυτικὸ κόσμο ἀσύλληπτα χρηματικὰ ποσά (στὸ ὅποιο ἑκάστοτε τρέχον νόμισμα) ἔναντι αὐτῶν τῶν ὑπογεγραμμένων «ἀσφαλίστρων» διασώσεως Πρώτιστα δὲ ὀρέγονται τὴν ὁριστικὴν ὑποδούλωσιν καὶ ἁλυσόδεμα τῆς Γερμανίας.

Τὸ μέσον, λοιπόν, αὐτὸ «διασώσεως» χωρῶν καὶ τραπεζῶν ἀποτελεῖ κυριολεκτικῶς αἰωνία χρηματιστικὴν ὑποτέλεια, χωρὶς καμμίαν ἀπολύτως ὠφέλεια γιὰ τοὺς λῆπτες, συνιστῶν οὕτω γιγαντιαίαν ἀπάτη. Ὁ κ. Blankfein, τῆς Goldman Sachs, ἐκαυχήθη θρασύτατα πρὸ τοῦ κογκρέσου τὴν 27ην Ἀπριλίου 2010, ὅτι τὸ σύστημα οἰκονομικῆς ὑποτελείας θεμελιοῦται ἐπὶ στοιχημάτων ἄνευ φυσικῆς ὑποστάσεως: «Κάθε συμβόλαιο μελλοντικῆς ἀναφορᾶς πετρελαίου ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλου θὰ ἠδύνατο νὰ χαρακτηρισθῇ στοίχημα. … Ὡρισμένα ἐκ τῶν ἀντικειμένων τούτων στεροῦνται φυσικῆς ὑποστάσεως.»

Ἐγγυῶνται γιὰ κάποια ποσὰδάνεια») τὰ ὁποῖα οὐδέποτε ἔχουν μετουσιωθῆ σὲ πραγματικὲς ἐπενδύσεις, οὔτε κἂν δὲ σὲ σημαντικοῦ μεγέθους δάνεια. Τὰ ποσὰ ποὺ διεκδικοῦν, λοιπόν, ὡς ὀφειλόμενα (ΣτΜ: χωρὶς κἂν νἀ ἀναφερθοῦμε στοὺς τόκους των καὶ τοὺς τόκους τῶν τόκων!!!) ὑφίστανται μόνον κατὰ φαντασίαν.

Τὰ πολιτικά, ὅμως, ἀνδρείκελα τῆς σιωνιστικῆς ἐλὶτ τῶν τραπεζοχρηματιστικῶν ὑπερεθνικῶν βαμπίρἀγορῶν») εἶναι ξεπουλημένα σ᾿ αὐτὰ, προδοτικοὶ ἀχυράνθρωποι τοῦ τερατώδους ἀντεθνικοῦ (ὑπὸ εὐρυτάτην ἔννοιαν) Συστήματος.
  
Το είδα στο   http://www.armahellas.com/?p=3546 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου